تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

 
  MB 100 MB 200

MB 500

MB 1000 MB 2000 MB 4000
ترافیک ماهانه GB GB 0.5 GB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 12
سیستم عامل CENTOS CENTOS CENTOS CENTOS CENTOS CENTOS
وب سرور Apache Apache Apache Apache Apache Apache
پست الکترونیک
Pop3 Smtp Imap
2 4 8 12 18 30
PHP 5    
MySQL 5   
دامین های پارک ----- 1 2 5 نامحدود نامحدود
Spam Filter
Anti Virus    
سخت افزار سرور     Intel
Xeon
5606
Ram
8GB
Intel
Xeon
5606
Ram
8GB
Intel
Xeon
5606
Ram
8GB
Intel
Xeon
5606
Ram
8GB
Intel
Xeon
5606
Ram
8GB
Intel
Xeon
5606
Ram
8GB
ضمانت 99.6% 
فعال بودن
 قیمت
 (سالانه / تومان)
20.000 30.000 60.000 80.000 150.000 250.000