تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

پایداری و امنیت بالای سیستم

شرکت وب سایتی که کدهایش را خودش نوشته باشد، نه اینکه سیستم های مدیریت وب سایت رایگان را استفاده کرده باشد و فقط آنها را ترجمه کرده باشد، بواسطه اینکه کدهایش در دست دیگران نیست، پایداری و امنیت بیشتری دارد. در شرکت طراحی وب سایت فکر برتر نه تنها کدها کاملا اختصاصی و بومی بوده، بلکه به طور خاص روی پایداری و امنیت سیستم ها از جمله پایداری و امنیت وب سایت ها و پورتال ها کار شده است.